Wycinka drzew w świetle prawa

Przepisy dotyczące wycinania drzew zmieniały się co kilka lat. W wielu przypadkach stwarzało to niemałe problemy. Dlatego w tym wpisie postanowiliśmy odpowiedzieć na pytanie, w jakich sytuacjach będziesz potrzebował zezwolenia na ścianie drzew. Zapraszamy do lektury.

 

Kiedy zezwolenie nie jest wymagane?

O zezwoleniu dotyczącym wycinki drzew można przeczytać w art. 83 ust. pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). Wycinka drzew i krzewów z danej nieruchomości lub ewentualnie jej części wymaga stosownego zezwolenia wydanego na wniosek właściciela nieruchomości. Zgoda nie jest wymagana wtedy, gdy drzewa i krzewy są własnością osób fizycznych i usuwanie ich nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wycinka na prywatnych gruntach zalesionych w celu dalszej odsprzedaży). Są jednak pewne ograniczenia, o których napiszemy w dalszej części. Pozwolenia nie potrzeba także przy wycince krzewów i drzew oraz krzewów ozdobnych i owocowych, które rosną w skupisku o powierzchni poniżej 25 m2. Ta zasada nie dotyczy obiektów rosnących w pasie drogi publicznej, na terenach zieleni publicznej lub nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Jeśli jednak drzewa złamały się wskutek działania sił natury, można je usunąć, lecz wcześniej musi obejrzeć je organ zajmujący się wydawaniem zezwoleń.

 

Zezwolenie na wycinkę a grubość pnia

W niektórych przypadkach osoby fizyczne muszą uzyskać zgodę na wycinkę drzew na swojej działce. Wyjątki te są związane z obwodem pnia wybranych gatunków drzew. Zezwolenie jest wymagane, jeśli powyżej 5 cm od gruntu obwód pnia przekracza:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzby klonu srebrzystego;
  • 65 cm w przypadku kasztanowca platanu oraz robinii akacjowej;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Chęć usunięcia należy zgłosić w miejscowym Urzędzie Gminy. W ciągu 21 dni urzędnicy mogą przeprowadzić oględziny danego miejsca w celu ustalenia gatunku drzewa i zbadania obwodu. Wtedy sporządza się protokół, który ważny jest przez 6 miesięcy. Po tym terminie trzeba ponownie zgłaszać potrzebę likwidacji rośliny. W ciągu 14 dni od oględzin gmina może wystosować sprzeciw co do zamiaru wycinki na drodze decyzji administracyjnej.

 

Inne ograniczenia dotyczące wycinki

Jak już wspomnieliśmy, osoby fizyczne, które chcą wyciąć drzewa w związku z działaniami firmy, muszą otrzymać zgodę. Co więcej, jeśli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin potrzebnych do uzyskania zezwolenia na wycinkę, właściciel nieruchomości będzie się starał o pozwolenie na budowę na danej działce, a obiekt ten ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, zostanie nałożony na niego obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Zezwolenie trzeba uzyskać także wtedy, gdy drzewa lub krzewy:

  • znajdują się na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków;
  • są pomnikami przyrody lub rosną na terenach obszarów chronionych;
  • są siedliskami chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów.

W takich przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe zezwolenia uzyskane z innych organów. Zabrania się usuwania drzew i krzewów, które są zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym w parku krajobrazowym oraz w obszarze chronionego krajobrazu, gdzie obowiązuje zakaz.

 

Kary za nielegalną wycinkę

Samowolna wycinka może skończyć się konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Kary za usunięcie drzewa uzależnione są od gatunku przydzielonego do jednej z 4 kategorii i obwodu pnia. Najczęściej kończy się na odpowiedzialności cywilnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia i zgody właściciela oraz zniszczenia obiektu podczas przeprowadzania prac. Odpowiedzialność cywilna następuje wtedy, gdy osoba ze swojej winy wyrządziła szkodę innym. Natomiast za zniszczenie zabytku, środowiska przyrodniczego oraz obiektów objętych ochroną grozi odpowiedzialność karna. Oprócz kary pieniężnej wiąże się to z wpisaniem do rejestru karnego, a w krytycznych sytuacjach z ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

drewno