Przepisy regulujące maszynowe pozyskiwanie drewna

Część osób jest zdziwiona, gdy słyszy, że pozyskanie drewna nawet z własnego lasu wymaga spełnienia kilku formalności. Gospodarka leśna musi być realizowania zgodnie z przepisami prawa – stoją one na straży trwałości drzewostanów, bezpieczeństwa zwierzyny leśnej, a także ochrony powietrza, wód i gleby. Jakie akty prawne regulują pozyskiwanie drewna? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

 

Ustawa o lasach i Polityka Leśna Państwa

Najważniejszym aktem prawnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie drewna, jest Ustawa o lasach. Art. 6 ustawy definiuje, czym jest trwale zrównoważona gospodarka leśna, po czym poświęcony jest jej cały rozdział. Dokument ma na celu postawienie trwałości i wielofunkcyjności lasów nad korzyściami ekonomicznymi, jakie może przynosić pozyskiwanie drewna. Drugim ważnym dokumentem jest Polityka Leśna Państwa, czyli dokument wydany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jego celem jest określenie działań kształtujących stosunek człowieka do lasu. Jego zapisy w lasach prywatnych realizują wojewodowie, w lasach państwowych – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, a także Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz wskazane jednostki administracji państwowej, samorządowej i inne podmioty.

 

Pozostałe akty prawne

Zasady dotyczące pozyskiwania drewna są poruszane jeszcze w kilku innych aktach prawnych, w tym europejskich i międzynarodowych. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: Rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii leśnictwa Unii Europejskiej oraz Zasady leśne uchwalone podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro w 1992 roku. Warto wspomnieć też, że Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych otrzymują międzynarodowe certyfikaty, które uważane są za dowód poprawnego zarządzania lasem. Odrębne ustawy, rozporządzenia i instrukcje regulują procedury pozyskiwania drewna, jego transportu czy zasad bezpieczeństwa podczas zrywki, wycinki itp.

maszynowe pozyskiwanie drewna