Jakie zasady obowiązują przy wycinaniu drzew w pobliżu dróg publicznych?

Wycinanie przydrożnych drzew jest regulowane przez przepisy, które mają na celu zarówno ochronę środowiska naturalnego, jak i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Jakie są podstawowe zasady obowiązujące w tym zakresie?

 

Kryteria dotyczące wycinania drzew przy drogach publicznych

Zgodnie z polskimi przepisami, wycinanie drzew w strefie drogowej wymaga uzyskania zezwolenia od właściwego organu administracji publicznej. W większości przypadków jest to odpowiedni urząd gminy lub starostwa powiatowego, który ma kompetencje w zakresie ochrony środowiska i zarządzania drogami publicznymi. Bez wymaganego zezwolenia, ścinka drzew jest nielegalna i może prowadzić do sankcji prawnych. Podstawowym kryterium przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę, jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze. W przypadku, gdy drzewo stwarza zagrożenie dla ruchu drogowego, np. jest uszkodzone, chore, zagraża infrastrukturze drogowej lub widoczności, organ odpowiedzialny może zezwolić na jego ścięcie. Ograniczenia dotyczące wycinki drzew określa również Kodeks Drogowy w Polsce. Zgodnie z tymi przepisami, drzewa powinny być utrzymywane w taki sposób, aby nie ograniczały widoczności dla kierowców oraz nie utrudniały poruszania się pieszych, rowerzystów czy innych użytkowników dróg.

 

Ścinka drzew przy drogach publicznych a ekologia

W przypadku wycinania drzew o znaczeniu ekologicznym np. chronionych gatunków lub drzew w lasach, konieczne jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń od właściwych instytucji ochrony przyrody. Ochrona przyrody jest priorytetem, dlatego w przypadku wycinania drzew o szczególnym znaczeniu ekologicznym, wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz podejmowanie środków kompensacyjnych, takich jak zasadzenie nowych drzew w innym miejscu.

wycinanie drzewa w pobliżu drogi publicznej