Jak zabezpiecza się teren przed wycinką drzew?

Nie ma regulacji prawnych, które wymuszałyby na wykonawcy stosowanie określonych środków bezpieczeństwa przed wycinką drzew. Dlatego też bardzo ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za ten proces dołożyły wszelkich starań, aby realizowane prace nie wiązały się z żadnym ryzykiem dla znajdujących się w najbliższym otoczeniu ludzi czy mienia.

 

Przygotowanie planu wycinki drzew

Po uzyskaniu stosownych pozwoleń (jeśli to konieczne), należy opracować szczegółowy plan działań. Jest to bardzo ważne nie tylko ze względu na sprawny przebieg prac, ale również z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. W tym celu często wykorzystywana jest mapa terenu, na której zaznaczony jest drzewostan, a także wszelkie obiekty budowlane, drogi i ciągi piesze, napowietrzne linie elektroenergetyczne czy inne elementy infrastruktury. Na tej podstawie można wyznaczyć strefy potencjalnie niebezpieczne, a następnie zaplanować jej stosowne odgrodzenie. Jest to również pomocne przy wyborze sprzętu i technologii wycinki poszczególnych drzew.

 

Bezpieczna realizacja prac związanych z wycinką drzew

Przed każdą wycinką drzew powinna być opracowana instrukcja bezpiecznego wykonania robót. Uwzględnia ona m.in. technikę ścinek, urządzenia techniczne oraz sprzęt, jaki powinien być zastosowany przy realizacji danej usług. Z kolei przygotowaniem oceny ryzyka zawodowego powinien zająć się specjalista ds. BHP. Z zasadami bezpieczeństwa powinien zapoznać się każdy z pracowników uczestniczących w wycince.

Bardzo ważne dla bezpieczeństwa jest odgrodzenie terenu wycinki w wyznaczonej wcześniej strefie. Szczelne ogrodzenie powinno mieć wysokość minimum 1,5 m. W odpowiedniej odległości należy wyznaczyć też miejsca składowania ściętych drzew. Na ogrodzeniu trzeba wywiesić tabliczki informujące o wycince drzew.

Wykonawca lub osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad wycinką zobligowani są do weryfikacji, czy wszyscy pracownicy posiadają stosowne badania lekarskie i szkolenia BHP. Pracownicy powinni mieć zapewnione wymagane środki ochrony indywidualnej.

Niezbędne jest też zaplanowanie postępowania w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. ściąganie drzew zawieszonych na elementach infrastruktury, trudne warunki atmosferyczne, wypadek itp.

piła łańcuchowa